دفتر مرکزی

تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی (پانزدهم)، شماره 44، طبقه چهارم
کدپستی: 1998836793

تلفن:72921-21-98+
فکس:22070395-21-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (171) 72925 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: (175) 72925-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org