دفتر مرکزی

تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی (پانزدهم)، شماره 44، طبقه چهارم
کدپستی: 1998836793

تلفن:22073021-21-98+
فکس:22070395-21-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (1280) 22074001 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org