دانستنی‌های کلیه

کلیه چیست؟

کلیه هــا دو عضــو لوبیایــی شــکل هســتند کــه ســایز هرکــدام بــه انــدازه ســایز مشــت دســت اسـت. بیشـتر افـراد دو کلیـه دارنـد. کلیه هـا در دو طـرف سـتون فقـرات در ناحیـه پشـت درسـت زیـر قفسـه ســینه قــرار دارنــد. کلیه هــا تمــام خــون موجــود در بــدن را تصفیــه میکننــد. هر بار که قلب خون را پمپ میکند حدود 20 درصد آن توسط کلیه ها دریافت میشود.

محل قرار گیری کلیه‌ها در بدن
آناتومی کلیه

کلیه ها شش وظیفه اساسی دارند:

  1. تصفیه ی مواد زائد خون
  2. دفع آب اضافی خون و تولید ادرار
  3. کمک به تنظیم فشارخون
  4. کمک به تولید گلبول های قرمز جدید
  5. نگـهداری سـطح مـواد معدنـی و سـایر مـواد در خـون در حـد مطلـوب (تعـادل اسـید و بـاز خـون و الکترولیت هــا)
  6. اجازه آزاد کردن برخی هورمون ها

عوامل آسیب کلیه

بیماری قند (دیابت)
 چاقی
پرفشاری خون
 سابقۀ خانوادگی بیماری های کلیه

بیماری های کلیه

 بیمـاری مزمـن کلیـه اغلـب در مراحـل اولیـه بـدون علامت ظاهـر میشـود و بیمـاری خامـوش نامیـده میشــود. دلایــل اساســی بیمــاری مزمــن کلیــه پرفشــاری خــون و بیمــاری قنــد (دیابــت) اســت. ســایر دلایل بیمــاری مزمــن کلیــه التهــاب کلیه هــا (گلومرونفریــت) یــا بیماری هــای خــود ایمنــی ماننــد لوپــوس اسـت. بیماری هـای کلیـه در طـول زمـان پیشـرفت کـرده و منجـر بـه نارسـایی کلیـه میشـود. نارسـایی کلیـه ممکـن اسـت بـا علائم هشـداردهنده بسـیار کـم ظاهـر شود.

شیوه های درمان

نارسـایی کلیـه ممکـن اسـت بـا عالائـم هشـداردهنده بسـیار کـم ظاهـر شـده و فـرد را نیازمنـد انجـام درمـان نگهدارنـده دیالیـز یـا پیونـد کلیـه کنـد. درمـان کامـل بـرای بیمـاری کلیـه وجـود نـدارد. راهکارهایـی وجـود دارندکـه میتوانـد کلیه هـای شـمارا سـالم نـگاه داشـته تـا عملکـرد طولانی تـری داشـته باشـند. اگـر پـر فشـاری خـون یـا بیمـاری قنـد (دیابـت) داریـد بایـد بـه پزشـک اطـاع دهیـد تـا آزمایش هـای تشـخیصی انجـام شـود.

زندگی با دیالیز

بسـیاری از مـردم صحبـت کـردن بـا خانـواده و دوسـتان را در مسـائل مهـم ماننـد شـیوه زندگی، سـلامتی و درمان هـای مختلـف دیالیـز، مفیـد میداننـد. افـراد مختلـف سـؤالات مختلـف و نگرانی هـای متفـاوت در مـورد درمـان نگهدارنـده دیالیـز دارنـد. صحبـت کـردن در مـورد ایـن تصمیم هـا بـا اعضـای خانـواده بـه افـراد کمـک میکنـد کـه بـه متخصـص کلیـه توضیـح دهنـد کـه چـه چیـزی بـرای ایـن تصمیـم مهـم اسـت و چـرا. گــروه درمــان دیالیــز اطلاعــات، آمــوزش و حمایــت از بیمــاران در مــورد تصمیم گیــری نــوع درمــان دیالیــز را ارائــه میدهنــد. آنهــا بــا بیمــاران و خانــواده بیمــاران هنــگام تصمیم گیــری بــرای درک مناســبترین گزینــه درمــان دیالیــز بــا توجــه بــه شــیوه زندگــی فــرد، صحبــت میکننــد.