راهنمای مراجعۀ درمانی

 

بيمار سرپایی با دستور كتبي پزشك متخصص (داخلی یا نفرولوژی) و آزمایش های لازم خصوصا ویروس مارکر هپاتیت بی (B) به معاونت درمان مراجعه می كند. معاونت درمان در صورت وجود تخت خالی با در نظر گرفتن مسافت منزل بیمار تا بخش دیالیز، بیمار را به نزدیکترین بخش دیالیز معرفی میکند و به بیمار معرفی نامه میدهد. بیمار با معرفی نامه و نامه پزشک و آزمایش ها به بخش دیالیز مراجعه میکند. متخصص نفرولوژی یا متخصص داخلی بخش دیالیز، بیمار را ویزیت میکند و شرح حال و سوابق پزشکی بیمار و داروها را در پرونده ثبت میکند و تجویز دیالیز را انجام میدهد. متخصص بخش دیالیز، آزمایش های مورد نظر را در صورت لزوم درخواست میکند و بدین ترتیب دیالیز بیمار در بخش شروع می شود. لازم به ذکر است در بیمارانی که هپاتیت بی (B) مثبت است باید در مراکزی که تخت ایزوله مخصوص این بیماران اختصاص یافته دیالیز شوند. به بيمار در مورد بخش، نحوه انجام دياليز و روزهاي مراجعه توضيح داده می شود و روند دیالیز بیمار شروع می شود.